``Locuri de munca pentru TINEri``

Ref.: diseminare informaţii privind Schema de ajutor minimis „Locuri de muncă pentru TINEri” Prin adresa cu nr. 101465/DGPA/09.10.2014, Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism ne informează cu privire la derularea, în prezent, a Schemei de ajutor tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar/terţiar în 2014. aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă, după absolvire. Potrivit acestei scheme: „prin absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar se înţeleg absolvenţii cu certificat de absolvire cu sau fără diplomă de bacalaureat/adeverinţă bacalaureat, precum şi absolvenţii cu certificat de absolvire ai şcolilor de arte şi meserii, şcoli profesionale; prin absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ terţiar se înţeleg absolvenţii de studii superioare cu certificat de licenţă/master/doctorat cu sau fără diplomă de licenţă/master/doctorat”. Schema de ajutor minimis „Locuri de muncă pentru TINEri” se derulează în cadrul a 8 proiecte regionale aprobate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Având în vedere faptul că, prin intermediul Schemei de ajutor minimis „Locuri de muncă pentru TINEri” este sprijinită angajarea absolvenţilor din promoţia 2014, vă rueăm să întreprindeţi, împreună cu conducerea unităţilor de învăţământ precum si a dirisintilor claselor terminale din anul şcolar 2013 - 2014. inclusiv ai claselor de învăţământ postliceal. măsurile necesare pentru diseminarea informaţiilor privind derularea acestei scheme către posibilii beneficiari. absolvenţi din 2014. în acest sens, considerăm utilă diseminarea informaţiilor inclusiv prin postarea acestora pe site-urile unităţilor de învăţământ si prin informarea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social. Informaţiile detaliate cu privire la schema de ajutor, modalitatea şi formularul de înscriere sunt prezentate în anexă. Menţionăm că aceste informaţii pot fi consultate şi pe serverul de FTP ai M.E.N. (fişier cu denumirea „Informaţii Locuri de munca pentru tineri”) Anexă Schema de ajutor de minimis “Locuri de muncă subvenţionate” se derulează în cadrul Proiectelor: 1. “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Sud Est”, ID 143357 2. “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Centru Braşov”, ID 143358 3. “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Sud”, ID 143464 4. “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Sud Vest”, ID 143466 5. “Locuri de muncă pentru TINEri în regiunile Bucureşti Ilfov şi Nord Est”, ID 143637 6. “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti Ilfov şi Nord Vest”, ID 143639 7. “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti Ilfov şi Vest”, ID 143640 8. “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti Ilfov şi Centru - Târgu Mureş”, ID 14364] Durata schemei este de 12 luni de la semnarea contractelor de finanţare pentru proiectele aprobate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă. Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1407/2013. Nu sunt eligibile, pentru a fi selectate în cadrul programului, I.M.M.- urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie, precum şi activităţile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013. Ajutorul de minimis se acordă angajaţilor, prin intermediul IMM-urilor. valoarea maximă a subvenţiei acordate pentru plata salariului net fiind de 900 lei/lună pentru studii medii şi 1300 lei/lună pentru studii superioare. Un IMM poate încheia un singur contract/absolvent pe toată perioada de implementare a proiectului, care poate fi modificat prin acte adiţionale cu respectarea prevederilor ghidului solicitantului condiţii specifice. IMM are obligaţia menţinerii posturilor subvenţionate după finalizarea perioadei de acordare a subvenţiei, pentru o durată cel puţin egală cu perioada de acordare a subvenţiei. înscrierea în cadrul Proiectelor se va face prin completarea Online sau prin tehnoredactarea/semnarea/ştampilarea şi trimiterea prin e-mail a formularelor de înregistrare disponibile în format editabil şi electronic pe site-ul www.aippimm.ro şi pe site-ul www.imnn.gov.ro cu înscriere continuă până la epuizarea bugetelor alocate. Documentele necesare verificării eligibilităţii se vor încărca în aplicaţie scanate în cazul înscrierii online sau se vor ataşa formularului printat, completat, semnat şi ştampilat, în cazul trimiterii prin e-mail, conform anunţului postat de către Departament în ziua lansării. PAŞI pentru ÎNSCRIERE “Locuri de muncă subvenţionate” Până la achiziţia aplicaţiei informatice (pentru completarea on-line), înscrierea absolvenţilor promoţia 2014 se face parcurgând următorii paşi: I. Se intră pe site-ul www.aippimm.ro la rubrica Proiecte sau direct pe linkul: http://www.aippimm.ro/categorie/schema-de-aiutor-de-minimis-locuri-de-munca-subventionate/ precum şi pe site-ul www.imm.gov.ro II. Din fişierul editabil “Metodologie şi Formulare Tip de înregistrare” se copiază Formularul nr.2 (vezi anexa) existent la pagina nr. 6 a metodologiei şi se completează câmpurile libere cu datele dumneavoastră, prin tehnoredactare, într-un fişier nou editabil pe unitatea dumneavoastră de lucru; III. Se printează formularul completat, se semnează de către absolvent şi se scanează în format pdf; IV. Se scanează în fişiere separate pdf, cartea de identitate, adeverinţa de absolvire şi CV-uI semnat pe fiecare pagină; V. Cele 4 documente, în format pdf, se trimit prin email la adresa atribuită Proiectului pentru care aplică, după cum urmează: 1. “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Sud Est”, ID 143357 Adresă de contact: Alexandru Rada - valentin voicu@imm.gov.ro 2. “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Centru Braşov”, ID 143358 Adresă de contact: Ovidiu Abutnarita - ovidiu abiitnarita@imm.gov.ro 3. “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Sud”, ID 143464 Adresă de contact: Cosmin Teodorescu - cosmin teodorescu@ijnm.gov.ro 4. “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Sud Vest”, ID 143466 Adresă de contact: Elena Nitoi - elena nitoi@imm.gov.ro 5. “Locuri de muncă pentru TINEri în regiunile Bucureşti Ilfov şi Nord Est”, ID 143637 Adresă de contact: Nicoleta Rusu - nicoleta rusu@imm.gov.ro 6. “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti Ilfov şi Nord Vest”, ID 143639 Adresă de contact: Alexandru Vasilescu - alexandru vasilescu@imm.gov.ro 7. “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti Ilfov şi Vest”, ID 143640 Adresă de contact: Darius Voda - darius voda@imm.gov.ro 8. “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti Ilfov şi Centru - Târgu Mureş”, ID 143641 Adresă de contact: Lidia Barbu - lidia barbu@imm.gov.ro Pentru întrebări privind înscrierea se pot folosi adresele editate mai sus în funcţie de Proiectul pentru care se aplică.

« Inapoi